Ons onderwijs

 Goed, Groen en Gezond

 Kindvriendelijk uitdagend onderwijs

De verschillen tussen kinderen nemen niet af, maar juist toe. Het maakt steeds meer uit waar je bent geboren, wat de opleiding van je ouders is, in welke wijk je woont. Wij staan voor gelijke kansen voor ieder kind. Je afkomst mag nooit je toekomst bepalen. 

De Zeevonk is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze school voor iedereen toegankelijk is. Leerlingen en hun ouders zijn welkom ongeacht achtergrond, religie, geaardheid of levensbeschouwing. Onze school is een leefgemeenschap in het klein, waar je als kind kunt oefenen, fouten mag maken en successen viert. Als uniek persoon krijg je de ruimte om je zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te ontplooien.

- Zij-instromers -

Kinderen die van een andere basisschool komen, kunnen worden geplaatst mits de groepsgrootte, de onderwijsbehoefte van de groep en de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling dit toelaat. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de directeur van de andere school, waar het betreffende kind vandaan komt. Waar nodig worden extra toetsen afgenomen om tot een goed onderbouwd oordeel van wel of geen plaatsing te komen. De toetsresultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken met de ouders, de directie, de intern begeleider en de leerkracht van de groep waar het kind in wordt geplaatst. Een overstap van een andere school binnen de gemeente Zandvoort is bij voorkeur wenselijk bij de start van een schooljaar.

 Onze school staat midden in de samenleving en doet recht aan de verscheidenheid van leerlingen. In ons team is dat zichtbaar door openheid en respect. Onze drie kernwaarden zijn goed, groen en gezond.

De school is een plaats waar:

• het kind zich veilig en geborgen voelt

• iedereen goed onderwijs wordt geboden

• de lessen en de leerstof steeds worden aangepast aan elk kind

• voortdurend hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van de leerkrachten

• kinderen worden gestimuleerd om samen te leven en samen te werken

• naar kinderen wordt geluisterd en waar met kinderen wordt gesproken

• constant aan kwaliteit wordt gewerkt

Traditioneel en modern

Wij bieden de leerlingen een gedegen opleiding, waarbij we veel aandacht besteden aan de traditionele leervakken. We gebruiken moderne methoden voor het reken- en taalonderwijs en de vakken zoals aardrijkskunde, natuur en techniek en geschiedenis bieden wij thematisch aan met de Vier keer Wijzer aanpak. De kinderen kiezen bij Vier keer Wijzer zelf op welke manier zij aan een thema werken en de leerkracht heeft hier een meer coachende rol. De boeken worden aangevuld met digitale leermiddelen en alle groepen benutten de mogelijkheden van het digitale schoolbord.

 Sociaal en veilig

Wij bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid, maar ook steeds meer zelfstandigheid. Zo kunnen ze zich later ook redden in een veranderende samenleving.

We leren de kinderen sociale vaardigheden met de methode ‘SOEMO’ die we gebruiken in alle groepen. Natuurlijk letten we actief op de veiligheid op school. We waarborgen de veiligheid van de kinderen en we hebben een actueel anti-pestprotocol.

Gezellige en rustige werksfeer

We scheppen een gezellige en rustige werksfeer op school door te werken met gedragsregels. Met het toepassen van deze regels worden leerlingen bewust gemaakt van de algemeen geldende normen en waarden. Ook speelt de voorbeeldfunctie van ouders en leerkrachten een belangrijke rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Juffen en meesters

Ons team kent een evenwichtige verdeling meesters en juffen. Wij denken dat deze mooie verdeling onze leerlingen ten goede komt en bijdraagt aan het sociale welbevinden van onze leerlingen.

Breed onderwijsaanbod

We gebruiken ‘Estafette’, een methode voor technisch-, begrijpend- en studerend lezen die aansluit op de actualiteit. Zo kunnen kinderen actuele gebeurtenissen begrijpen en er een mening over vormen. Voor de groepen 5 tot en met 8 maken we gebruik van informatieverwerking die de kinderen voorbereidt op het vervolgonderwijs. Engels wordt steeds belangrijker, daarom bieden we in alle leerjaren Engelse les aan met de methode ‘Stepping stones junior’, een methode die naadloos aansluit op 'Stepping stones' in het voortgezet onderwijs.

Ontwikkeling creativiteit

 Binnen ons onderwijs hebben we oog voor de eigenheid van ieder kind. In projecten en (buitenschoolse) activiteiten worden creatieve talenten zichtbaar en aangewakkerd. Ook de wekelijks terugkerende vakken als tekenen, handenarbeid, muziek en dramatische expressie en toneel dragen hieraan bij. Aanvullend bezoeken we met de kinderen culturele activiteiten buiten de school.

Vakdocenten dans, kunst en muziek

We hebben op onze school vakdocenten voor dans, kunst en muziek. Alle groepen krijgen iedere week één van deze vakken aangeboden. We starten met een blok dans, gevolgd door een blok kunst en daarna een blok muziek en een blok DJ-lessen. Na deze periode start de hele cyclus opnieuw.

Respect voor eigen omgeving

Wij hebben een grote omheinde schooltuin waarin onze leerlingen natuuronderwijs krijgen. De kinderen leren hier spelenderwijs dat ieder een eigen plek heeft in de kringloop van het leven en dat we zuinig moeten zijn op de natuur en het milieu. Op deze wijze willen we de kinderen bewust maken dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een goede en fijne woon- en leefomgeving.

Speciale aandacht voor kleuters

Het kleuteronderwijs neemt een aparte plaats in, want kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Kleuters leren door te spelen.

Daarom zijn de ‘hoeken’ in onze kleutergroepen belangrijk. Elke kleuter mag daar op eigen niveau werken en spelen en zich in eigen tempo ontwikkelen. Hierdoor ervaart de kleuter dat leren leuk en belangrijk is. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen in relatie tot het leren. Daarnaast is het belangrijk dat een kleuter zich leert handhaven in de groep en zich prettig voelt op school. We bereiden de kleuters spelenderwijs voor op het meer klassikale leren in groep 3 .

Onderwijs en zorg op maat

Kinderen verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling. We spelen voortdurend in op de onderwijsbehoeften door in de groepen handelingsgericht te werken en de zorg te bieden die een kind nodig heeft.

In de groepen verdelen we de kinderen voor de vakgebieden taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden in subgroepen:

• een basisgroep

• een zorggroep

• een verrijkingsgroep

Naast de aandacht voor kinderen die minder snel kunnen meekomen, is er ook specifieke aandacht voor meerbegaafde leerlingen. In teamvergaderingen worden ervaringen regelmatig besproken, verfijnd en waar nodig bijgesteld. Op die manier kunnen we ook inspelen op nieuwe onderwijsontwikkelingen en onze leerlingen het onderwijs geven waarin ze zich volwaardig willen en kunnen ontwikkelen.

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”